Regulamin

                                                                                                       Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego sklep.bomex.com.pl z 19.05.2018r.


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Bomex - Bomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, i z siedzibą w Łodzi przy ul. Widzewskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614006, NIP 728-000-11-73, Regon 47003141000000; dane kontaktowe - email: bomex@bomex.com.pl, numer telefonu 600-349-770 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach Sklepu, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 5. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Bomex dostępny pod adresem www.sklep.bomex.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy BOMEX a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.bomex.com.pl.
 3. Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego; zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient  następujących minimalnych wymagań technicznych: Java Script; minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768; przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.bomex.com.pl oraz pobrać go  i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do składania ofert (Zamówień) w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego. Informacje o Towarach podane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego: nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta; zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 9. BOMEX zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  
 10. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 11. Opisy i parametry techniczne Towarów umieszczonych w Sklepie są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. BOMEX nie jest związany informacją podaną przez producenta, jeżeli wykaże, że informacji tej nie znał ani oceniając rozsądnie znać nie mógł albo jeśli informacja ta nie mogła mieć wpływu na decyzję Klienta albo jeżeli treść informacji została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 12. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu należy do priorytetów polityki BOMEX. BOMEX dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną, tj. środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Jednakże BOMEX informuje Klienta, że zawieranie transakcji drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem obejmującym w szczególności możliwość zaatakowania sytemu komputerowego  przez szkodliwe oprogramowanie lub możliwość bycia narażonym na próby łamania haseł. Klient ma świadomość istnienia tego zagrożenia i akceptuje ryzyko jego występowania.
 13. BOMEX w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny podając dane oznaczone gwiazdką (konieczne), zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. 
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres email BOMEX lub pisemnie na adres siedziby BOMEX wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 6. BOMEX może zablokować konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BOMEX.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,  w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń,
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

IV. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, zalogować się do Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Towaru i podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. BOMEX jest uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym zamówieniem.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: czasu dostawy; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy; przedmiotu zamówienia.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli co do zamiaru zawarcia z BOMEX Umowy Sprzedaży.
 8. Oferta wiąże Klienta przez 3 dni od jej złożenia. Jeżeli BOMEX nie wyśle w tym terminie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, to oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem BOMEX o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia  następuje poprzez wysłanie na adres mailowy Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej: „Potwierdzenie otrzymania zamówienia nr.”, zawierającej ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta przez BOMEX, BOMEX niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta i dokonując anulowania Zamówienia.. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia Klienta BOMEX może zaproponować Klientowi: anulowanie całości Zamówienia, anulowanie Zamówienia w części, podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji Zamówienia w części, w której dostawa nie jest możliwa w ustalonym pierwotnie terminie. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnej z zaproponowanych opcji (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), BOMEX dostarczy Klientowi Towary, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.   Przez anulowanie Zamówienia należy rozumieć skorzystanie przez BOMEX z umownego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z którego BOMEX  może skorzystać w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za zamówiony Towar została dokonana z góry, BOMEX niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. uznania przez Sklep że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem  i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.
  2. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
  3. podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
  4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, BOMEX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie


V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej  tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia: przyjęcia Zamówienia przez BOMEX  i dokonania zapłaty ceny przez Klienta jeżeli Klient w Zamówienia wybrał płatność z góry; przyjęcia Zamówienia przez BOMEX  jeżeli Klient w Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).
 5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłk, nie rozpakowywać towaru i sporządzić w obecności kuriera  protokół szkody oraz powiadomić niezwłocznie o zdarzeniu BOMEX.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient na możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi: nr rachunku:  60 8784 0003 0001 0010 0706 5401 lub płacąc za Towar gotówkę przy odbiorze. 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach.  Klient nie będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Poniższe zasady odstąpienia od umowy dotyczą wyłącznie konsumentów. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu tj. Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym Zamówieniu (Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). 
 3. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Powyższą informację należy wysłać na nasz adres Bomex Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź lub na adres email:bomex@bomex.com.pl Jeżeli skorzystacie Państwo z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na wskazany powyżej  adres email, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
 6. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Proszę odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany przez Państwa Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wiele produktów  w naszej ofercie ze względu na swoją wagę i gabaryty nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i wymaga zamówienia przesyłki kurierskiej. W takim przypadku wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu towarów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 180 PLN. Możemy zamówić dla Państwa kuriera, który odbierze od Państwa przesyłkę. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tej opcji  prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby telefonicznie lub poprzez e-mail.
 11. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. BOMEX jako sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru przez BOMEX. Reklamacje należy kierować na adres email: bomex@bomex.com.pl. lub pisemnie na adres siedziby BOMEX.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do BOMEX wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz BOMEX w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 3. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo: żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy BOMEX może jednak  niezwłocznie wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez  BOMEX albo BOMEX nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Klient nie może jednak odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient, który jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez BOMEX usunięcia wady zażądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez BOMEX.
 5. BOMEX może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, BOMEX może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. W takich wypadkach Bomex zwróci należność za Towar niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez BOMEX reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 7. W odniesieniu do Klientów, którzy nabyli Towar w celu związanym bezpośrednio z ich  działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) odpowiedzialność BOMEX z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił BOMEX za nabycie danego Towaru.
 8. BOMEX nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na zakupione Towary. Towary sprzedawane przez BOMEX mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. BOMEX podejmuje działania w celu zapewnienia  w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej  i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BOMEX o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: „BOMEX” Sp. z o.o. Sp.k. ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź , mailowo pod adres: bomex@bomex.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. BOMEX zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez BOMEX danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez BOMEX danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez BOMEX usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest  BOMEX, tj. spółka pod firmą Bomex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Widzewskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126892. 
 3. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy.
 4. BOMEX przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Odbiorcami danych osobowych są firmy kurierskie DPD, Polkurier i firma księgowa Jerzy Fraś
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych a także wobec ich przeniesienia.  Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta. 
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
 8. Dane osobowe są przechowywane przez 10 lat.
 9. Osoba której dane dotyczą może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami praw do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych
 11. Źródłem pozyskania danych osobowych jest osoba której dane dotyczą.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez BOMEX oraz Klienta Umowy Sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Nazwy Towarów i ich oznaczenia, a także oznaczenia ich producentów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 3. BOMEX zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie BOMEX nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BOM EX a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana niniejszego Regulaminu polega na udostępnieniu na stronie internetowej Sklepu jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje począwszy od 10. dnia po dniu udostępnienia nowego Regulaminu, chyba że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. BOMEX zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w serwisie Sklepu przez okres miesiąca od dnia udostępnienia nowego Regulaminu. Klientów zarejestrowanych BOMEX powiadomi o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu, w którym udostępni nowy Regulamin
Sklep na bazie OpenCart
Bomex Sp. z o.o. Sp. k. © 2021 - Opencart Themes by Yoocart.net